Odbiór nieruchomości – o czym należy pamiętać

13 stycznia, 2015 (11:24) | Prawo | By: admin

mieszkanie4I nastała wymarzona chwila… Niedługo nastąpi przeniesienie praw własności na Ciebie. Dzieli Cię już od tego momentu tylko odbiór nieruchomości. Meta już niedaleko, ale nie trać czujności. Niniejszy tekst to krótka ściągawka kwestii, o których warto pamiętać przy odbiorze nieruchomości.

Wady nieruchomości

Podpisanie protokołu odbioru wymaga obecności zarówno dewelopera jak i nabywcy bądź jego pełnomocnika. W protokole zamieszczane są wady nieruchomości i usterki niezgodne z umową. To w interesie nabywcy leży ich wskazanie. Deweloper ma 14 dni na odpowiedź na zawarte w protokole usterki. Może złożyć oświadczenie o ich uznaniu bądź odmowie. W przypadku tego drugiego musi wskazać przyczyny. Jeżeli zaakceptuje wskazane w protokole usterki to ma 30 dni na ich usunięcie. Jednakże jeżeli usterki nie zostały naprawione we wskazanym terminie, ale sytuacja ta nie wynika z winy dewelopera może on podać inny dogodny termin, z podaniem przyczyn opóźnienia. Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne i prawne nieruchomości poza ustawą deweloperską reguluje także art. 556 Kodeksu cywilnego.

Dobry protokół

Jak powinien wyglądać dobry protokół? Otóż powinny znaleźć się w nim następujące informacje: data, miejsce podpisania, dane osób podpisujących (w przypadku reprezentacji nabywcy przez inną osobę stosowne pełnomocnictwo), data, numer i tytuł umowy deweloperskiej, szczegółowy opis wszystkich usterek i niezgodności z umową, opis urządzeń
i elementów wyposażenia, które deweloper zobowiązał się dostarczyć oraz podpisy stron.

I teraz, po podpisaniu protokołu i uregulowaniu ewentualnym kwestii spornych pozostaje już tylko przeniesienie praw własności, które odbywa się w formie aktu notarialnego. Jeżeli lokal mieszkalny usytuowany jest w domu wielorodzinnym należy także ustanowić odrębną własność, dokonać wpisu do księgi wieczystej i założyć odrębną księgę wieczystą dla mieszkania.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej nowego właściciela lokalu powinien być zawarty w akcie notarialnym. Obowiązkiem notariusza jest wysłanie go do sądu prowadzącego księgę wieczystą w ciągu trzech dni od sporządzenia aktu notarialnego wraz z wypisem z aktu
i dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu.

Write a comment